تصاویری از طوفان شن قرمز که فضای آسمان ترکیه را فرا گرفته است