پایه هفتم متوسطه، عربی - درس اول / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش