کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه آموزش)؛ تولید محتوای الکترونیکی / ۱۹ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش