خلاصه خوشبحال اونایی که خونه هاشون سبزه.. اونم اینجوری .. بی توقع از دار دنیا ...!! سبز .. اونم فقط بخاطر سبزی ها و گیاهاش که سبزی قناعت .. سبزی آرامش .. سبزی زندگی به تمام معنا تو خونشونه !!