امیرالمومنین علیه‌السلام در نامه 31 نهج‌البلاغه می‌فرمایند:«سَل عن الرفیق قبل الطریق» که به قول اهل معنی: "الرفیق ثمَّ الطریق" و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖ راه، اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ که ﺧﻮد ﻗﺒلاً اﯾﻦ راه را ﻃﯽ ﮐﺮده و چون از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ راه ﻣﻄﻠﻊ و آگاه است، ﻣﯽتواند از ما دستگیری کرده و ما را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮساند.