درباره سردار شهید محمود کاوه فرمانده ۲۵ ساله تیپ ویژه شهدا چه میدانید؟ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خراسان جنوبی .