چرا فلسطینی ها ما را لعنت می‌کنند اما سلیمانی را شهید قدس می‌نامند؟! ضاحی خلفان رئیس پلیس سابق دبی پاسخ می دهد