سانحه فرود هواپیما در خارج باند وخروج اضطراری مسافران .