آشنایی با اشکل و تلفظ و صدای حروف الفبای فارسی اول ابتدایی، بخش پنجم حروف: ع غ ف ق ک گ (عین، غین، قاف، کاف و ...)