دانش آموزها کرونا نمی گیرند؟ شما‌ دلیل این نوع تصمیمگیریِ دولت رو چی می‌دونین؟