محکومان به کار اجباری در اردوگاهی به نام مدرسه.. . زمانی می‌توان به آینده‌ی کشور خوش‌بین بود که بچه‌های ما با شوق و انگیزه‌های درونی خودشان به دنبال آموزش و پرورش باشند.