از اواسط قرن بیستم هر چه جلوتر آمدیم تعداد مسلمانان‌ جهان با شتاب بیشتری زیاد شد و با همین سرعت، چیزی نمانده تعداد مسلمانان از مسیحی‌ها بیشتر شود.