امشبی را شه دین در حرمش مهمان است مکن ای صبح طلوع. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است مکن ای صبح طلوع