کلیپی از از مداحی شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد روستای پدری