بی زره رفت به میدان که بگوید حسن است/ ترسی از تیر ندارد زره اش پیرهن است/ بند نعلین اگر پاره شود باکی نیست/ داغی خاک برایش همه مثل چمن است ... روضه خوانی شب ششم محرم با نوای محمدرضا طاهری در هیئت مکتب الزهرا تهران سال 1398 .