تنها امامی که ۸۳ زیارت دارد امام حسین(ع) است. زائر امام حسین(ع) شامل دعای حضرت فاطمه(س) می شود.