عرض ارادت محضر حضرت عبدالله بن حسن (ع)، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج قم .