نوحه ی بیتُ الغزل هر غزل ناب رقیه است / خورشید علی اصغر و مهتاب رقیه است / نزدیکترین راه به الله حسین است / نزدیک ترین راه به ارباب رقیه است / در باب برآورده شدن انواع حوائج / یک باب خدا دارد آن باب رقیه است / در زاویه ی عرش خدا قاب بزرگی است / نامی که شده زینت این قاب رقیه است بانوای کـربلایی جـواد مقـدم شب سوم محرم | ۱ شهریور ۱۳۹۹ هـیئت بین الـحرمین طـهران