شال بستن در مناسبت ها یکی از دغدغه های خانم هاست در این کلیپ سبکی از شال بستن را می بینیم که برای محرم مناسب است