اینم از فرهنگ مردم نیویورک درآمریکا نسبت به راکون بیچاره !!! یعنی اینقده که آمریکا درحفظ و بقا محیط زیست اینجوری میکوشه هیچ کشوری و هیچ فرهنگی تو دنیا سراغ نداریم به پاش برسه!!!