نماهنگ دلنواز چای روضه با موضوع روضه های خانگی، شعر و صدای سید حمید رضا برقعی