رهبر انقلاب: اهداف آمریکایی هارا برای تحریم ایران بدانیم. هدف کوتاه مدت = به ستوه آمدن مردم ایران ، هدف میان مدت = ایجاد مانع در برابر پیشرفت کشور، هدف بلند مدت : ورشکستگی دولت و فروپاشی اقتصاد