آیا مسئولین ما در تعارض منافع موفق خواهند بود یا تمایلات شخصی و منافع شخصی خود را ارجع به منافع اجتماعی میدانند.