از مجموعه برنامه پزشکی شبکه افق با نام طبیب این قسمت پاسخ به پرسش ها در مورد کرونا توسط دکتر محسن ابراهیم زاده با اجرای پیمان طالبی