اجرای بسکتبالیستی گروه عاج فیل، نخستین اجرای قسمت هفتم از دور دوم عصر جدید