حکایت پینوکیو و پدرژپتو به روایت حرکات فرم و زبان بدن! اجرای جذاب گروه اَشکال، دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم عصر جدید