علی کیست ، علی قُرَة العین است/ امیر عالمین است و نور ثقلین است/ و هم فاتح خندق جمل و بدر و حنین است/ علی نور دو عین است/ اَبَاالساقی این مِیکده ی عشق حسین است... سرود شاد عید غدیر خم با نوای جواد مقدم .