اگر جنگنده کوثر را به ما مى دادند در داخل کسى به فکر تولید آن نمى افتاد، ما از همین تحریم ها هم توانستیم به مدد الهى استفاده کنیم.مقام معظم رهبرى. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج البرز