هنرمند جوان جهرمی در کنار اشکفت (غار) دستکند سنگ تراشان ، آثار سنگی زیبایی را آفریده و به نمایش گذاشته است.اشکفت دستکند سنگ تراشان یکی از قدیمی ترین دستکندهای ایران است که بر پایه بررسی های باستان شناختی از دوره ساسانی تا اواخر دوران اسلامی (قاجاریه ) در آن کار انجام شده و مورد استفاده بوده است.