تنگه چهار زبر چگونه ‌قتلگاه ‌منافقین شد؟ فروغ جاویدانی که کابوس جاویدان شد