گرامی‌باد سی و دومین سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد .