رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: هر روز چندین خبر درباره کشف داروی کرونا منتشر می‌شود، اما هیچ یک از آنها درمان کننده قطعی نیستند.داروهای رمدسیویر و ریتوناویر برای بیماران بخش ویژه قابل استفاده نیست.