مردم چند هفته است ماسک می زنن و بیشتر از گذشته نکات بهداشتی رو رعایت میکنن ولی تعداد فوتی ها کم نمیشه و زیادتر هم شده