پشت پرده یک هشتگ مجازی با دایه مهربانتر از مادر و صحت و سقم یک ادعا، ضدانقلاب مدعی بود نرگس محمدی دسترسی به خدمات پزشکی ندارد و جانش در خطر است .