علی اکبر رائفی پور: هر کی بمیره امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده مرگ جاهلیت یعنی با کله توی جهنم، هر کس بمیره برگردنش بیعت امامی نباشه به مرگ جاهلیت مرده ...