توپ های دریایی روی کشتی نصب می شود که کاربرد مهمی دارد و مدل فجر 27 کاملا ایرانی و پیشرفته بعد از 6 سال به ثمر رسیده است و در هر دقیقه 120 گلوله شلیک می کند و تنها توپ دو منظوره جهان است