اون بالا ارتفاع زیاد بود و خیلی هم لغزنده و در عین حال اسب بسیار حیوان فهیمی است...