/فقط نه قلب جهان بی قرار کرببلاستبهشت هم همه ی جمعه ها مسافر توست