سید مجید بنی فاطمه به سال بی محرم فکر کردی؟ به اینکه بی حسین از بین میری ...