صحبت های کوتاه مهرداد کاظمی خواننده شاخص دهه اول انقلاب از دلبستگی به بچه های زمان جنگ، شهدا و جانبازان