آنتی ویروس ها از برنامه های حفاظتی هر برنامه ای است که استفاده از آن ها ضروری است اما بروزرسانی آنها مهارت خاصی می خواهد