مدرسه تلویزیونی ایران و درس گرافیک فنی حرفه ای و کاردانش توسط استاد مینا حصار، طراحی اوراق اداری پایه 12