که بی قرارا و دل شکسته ام ... بر عشق .. کسی بجز تو دل نبسته ام... میدانی .. غمت مرا رها نمی کند ... حتی مرگ ... مرا ز تو جدا نمی کند... چو مرغ خسته کنج قفس.. غم تو بسته راه نفس... بیا که شوق ((تو به)) گشاید بال و پر عشق !