طرز پخت پاستای سبز توسط خانم نجمه راسی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 9/4/10 .