موشن گرافی نانوفناوری، این فناوری موج 4انقلاب علمی نامیده شده است که ایران عزیزمان ششمین کشور برتر این رشته هست و 25000محقق در این زمینه دارد