استوری موشن مناسب اینستاگرام و وضعیت واتساپ راه را با این ستاره ها میتوان پیدا کرد... شهید نسیم افغانی، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج خراسان رضوی .