یاوه گویی های عادل الجبیر و برایان هوک: همراه با ایالات متحده هستیم تا ایران را از صادرات اسلحه منع کنیم و جامعه بین الملل را تشویق می کنیم تا تحریم تسلیحاتی و فروش اسلحه ایران تمدید شود ...