مبحث موج و ریز بحث تراز شدت صوت برای قیاس موج ، پایه دوازدهم کتاب فیزیک توسط استاد هومن باستی در مدرسه تلویزیونی ایران