درس زیست شناسی و برنامه مهم فتوسنتز توسط دکتر آرام فر در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش در 8تیر