کلیپی جالب با موسیقی هماهنگ از یک آسمان خراش که در آسمان خودنمایی می کند